برای هر روز تاخیر چقدر بدهم؟ (شیوه طراحی مشوق‌های درست)

برای هر روز تاخیر چقدر بدهم؟ (شیوه طراحی مشوق‌های درست) بسیاری از مهدهای کودک با مشکل تاخیر والدین برای بردن کودکان خود مواجه هستند. در یک مهد کودک ساعت کاری تا 4 بعد از ظهر تعریف شده است و اگر والدین دیر برای بردن فرزندان خود بیایند عملا هزینه مهدکودک افزایش خواهد یافت. از طرفیادامه مطالب