فرایند خلاقیت چیست؟ مراحل فرایند خلاقیت در افراد چگونه است؟

فرایند خلاقیت چیست؟ مراحل فرایند خلاقیت در افراد چگونه است؟ خلاقیت، فرایندی است که قابل توسعه و بهسازی است. هر کس تاحدی خلاقیت دارد ولی همچون بسیاری از توانایی‌ها و استعدادها (برای مثال ورزشی، هنری و…)، برخی از افراد دارای توانایی بیشتری برای خلاقیت نسبت به دیگران هستند. به آنها آموخته شده است تا خلاقانهادامه مطالب